(Volume 9, Number 4, 2007)

 • I.D. Zartsin, A.V. Naumov, E.G. Goncharov, V.P. Zlomanov
  STATIONARY STATES WITHOUT MASS TRANSFER IN GAS-TRANSPORT SYSTEMS
  Text (PDF)
 • A.U. Zavrazhnov, V.I. Sidey, D.N. Turchen, V.M. Chukichev
  GUIDANCE(MANAGEMENT) OF COMPOSITION OF MONOSELENIDE GALLIUM IN LIMITS AREA OF HOMOGENEITY AND DIAGNOSTICS NONSTEHIOMETRY GaSe
  Text (PDF)
 • A.A. Velichko, E.L. Kazakova, D.O. Kikalov, N.A. Kuldin, A.L. Pergament, G.B. Stefanovich, D.G. Stefanovich
  ELECTRON-BEAM MODIFICATION OF THE PROPERTIES OF TRANSITION METAL OXIDES
  Text (PDF)
 • V.I. Vigdorovich, L.E. Tsygankova, M.V. Vigdorovich
  THE INFLUENCE OF THE SOLVENT NATURE AND THE HYDROGENATION STIMULATORS ON KINETICS OF HER ON IRON AND HYDROGEN DIFFUSION THROUGH A STEEL MEMBRANE
  Text (PDF)
 • P.A. Golovinski, D.Y. Zolototrubov, Y.S. Zolototrubov, V.T. Pertzev
  INVESTIGATION OF MODIFICATION OF STRUCTURE OF DISPERSED GRANULAR MATERIALS UNDER THE ACTION OF ELECTRIC FIELD
  Text (PDF)
 • E.V. Yakubovich, O.S. Petrova, G.P. Murav`eva, V.A. Ketsko, N.N. Oleynikov
  PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF SOLID SOLUTIONS Ln0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3-d (Ln = La, Pr, Nd, Sm, Eu)
  Text (PDF)
 • V.I. Kozlovsky, P.I. Kuznetsov, G.G. Yakushcheva, V.G. Litvinov
  BAND OFFSETS IN PERIODICAL HETEROSTRUCTURES ZnSSe/ZnMgSSe
  Text (PDF)
 • V.F. Markov, L.N. Maskaeva, P.N. lvanov
  CALCULATIONS OF CONDITIONS FOR FORMATION OF THE SOLID PHASE OF METAL CHALCOGENIDES DURING HYDROCHEMICAL PRECIPITATION
  Text (PDF)
 • I.K. Marshakov, N.A. Matukchina, I.V. Protasova
  KINETIC OF ANODIC DISSOLUTION OF COPPER IN THE UNIVERSAL BUFFER SOLUION
  Text (PDF)
 • V.M. Samsonov, V.A. Khashin
  THERMODYNAMIC APPROACHES TO A PROBLEM OF A PHASE CONDITION NANOSIZE PARTICLES
  Text (PDF)
 • E.V. Trofimova, Y.V. Kasatkin, I.I. Rreformatskaya
  EXAMINATION OF IRON-CHROMIUM ALLOYS BY METHODS SCANNING TUNNEL MICROSCOPY AND SCANNING TUNNEL SPECTROSCOPY
  Text (PDF)
 • P.I. Feychuk, L.P. Shcherbak, L.A. Bityutskaya, E.S. Mashkina
  THERMODYNAMICAL INSTABILITY DURING MELTING AND CRYSTALLIZATION OF CdTe
  Text (PDF)
 • V.A. Logacheva, O.V. Novikova, M.V. Marchukov, A.I. Churikov
  THE FORMATION THIN OXIDES FILSM IN INSTALLATION WITH AUTOMATIC ELLIPSOMETRY
  Text (PDF)
 • G.V. Shatalov, V.F. Selemenev, V.Yu. Khokhlov, N.Ya. Mukshina, Yu.V. Shlyukhina
  IMMOBILIZATION N-VINILPIRROLODONE ON SURFACE THE INIONOGEN SORBENT
  Text (PDF)
 • Yu.A. Yurakov, S.V. Ryabtsev, O.A. Tchuvenkova, E.P. Domashevskaya, V.M. Kashkarov, S.Yu. Turischev, C.B. Kuschev, C.V. Kanikin
  OXIDE FORMATION IN TIN NANOLAYERS
  Text (PDF)
 • R.Kh. Akchurin, L.B. Berliner, A.A. Marmalyuk
  APPLICATION OF QUASILIQUID APPROXIMATION OF THE GAS PHASE BOUNDARY LAYER ON SIMULATION OF CONCENTRATION PROFILES OF InGaAs/(Al)GaAs QW HETEROSTRUCTURES OBTAINED BY MOCVD
  Text (PDF)