Academic degree, academic title, position:
Doctor of Chemistry Sciences, Professor, Professor of the Department of General and Inorganic Chemistry of the Voronezh State University

Scientific specialty in accordance with Sc. D. Diploma:
02.00.01 – Inorganic Chemistry

Key biography data:
1933 – date of birth
1955 – graduated from the Faculty of Chemistry, Voronezh State University
1967 – defense of candidate thesis in chemistry sciences
1990 – defense of doctoral thesis in chemistry sciences
1991 – awarded the title of professor

Field of research interests:
Solid State Chemistry – Mechanism of Defect Formation in the Metal and Semiconductor Chemical Compounds and Solid Solutions Based on them

Number of published works:
More than 360

The most significant papers:

 1. Goncharov E.G. Poluprovodnikovye fosfidy i arsenidy kremniya i germaniya. Voronezh, VSU Publ., 1989. 208 p.
 2. Fazovye ravnovesiya mezhdu fosforom, mysh'yakom, sur'moi i vismutom. Ya.A. Ugai, E.G. Goncharov, G.V. Semenova, V.B. Lazarev. Moscow, Nauka Publ., 1989. 233 p.
 3. Tverdye rastvory v troinykh sistemakh s uchastiem elementov pyatoi gruppy. G.V. Semenova, E.G. Goncharov. Moscow, MFTI Publ., 2000. 160 p.
 4. Khimiya poluprovodnikov. E.G. Goncharov, G.V. Semenova, Ya.A. Ugai. Voronezh: Voronzh. gos. un-ta Publ., 1995. 272 p.
 5. Fiziko-khimicheskii analiz mnogokomponentnykh sistem. Yu.P. Afinogenov, E.G. Goncharov, G.V. Semenova, V.P. Zlomanov. Moscow, MFTI Publ., 2008. 332 p.
 6. Obshchaya khimiya. E.G. Goncharov, Yu.P. Afinogenov, A.M. Khoviv. Voronezh, Voronzh. gos. un-ta Publ., 2010. 404 p.
 7. Teoriya khimicheskikh protsessov: izbrannye glavy. V.Yu. Kondrashin, E.G. Goncharov, Yu.P. Afinogenov, A.M. Khoviv. Voronezh, Voronzh. gos. un-ta Publ., 2012. 288 p.
 8. Teoreticheskie osnovy neorganicheskoi khimii. E.G. Goncharov, Yu.P. Afinogenov, V.Yu. Kondrashin, A.M. Khoviv. Voronezh, Voronzh. gos. un-ta Publ., 2014. 589 p.
 9. Bondarev Yu.M., Goncharov E.G. Ekstremal'nye svoistva tverdykh rastvorov sistemy sur'ma-vismut // Zh. Tsvetnye metally. 2008. № 4. P. 59-61.
 10. Bondarev Yu.M., Goncharov E.G., Redina I.I. Fiziko-khimicheskaya priroda formirovaniya razbavlennykh tverdykh rastvorov med'-nikel'. Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy, 2005. Vol. 7. No. 4. P. 378-381.
 11. Goncharov E.G., Bondarev Yu.M., Khoviv A.M., and Semenova G.V. Formation of Continuous Solid Solutions near the Minimum Point of a Phase Diagram. Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2013. Vol. 58. No. 10. P. 1237.
 12. Bondarev Y.M. STRUCTURAL TRANSFORMATIONS AND DEFECT IN LIQUID AND SOLID SOLUTIONS (COMPLEXATION IN MELTS) / Y.M. Bondarev, E.G. Goncharov, I.E. Shramchenko // Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy. 2015. Vol. 17. No. 1. P. 5-15.
 13. Bondarev Y.M. STRUCTURAL TRANSFORMATIONS AND DEFECT IN LIQUID AND SOLID SOLUTIONS (COMMUNICATION COMPLEXATION IN LIQUID AND SOLID PHASES). REVIEW PART II / Y.M. Bondarev, E.G. Goncharov, I.E. Shramchenko // Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy. 2015. Vol. 17. No. 2. P. 125-136.
 14. Tverdokhlebova L.Ya. STRUCTURE, ELECTRICAL AND OPTICAL PROPERTIES OF THIN FILMS ON THE BASIS OF Si1–xGex ALLOYS / L.Ya. Tverdokhlebova, V.N. Semenov, Yu.A. Yurakov, E.G. Goncharov // Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy. 2015. Vol. 17. No. 2. P. 240-248.
 15. Bondarev Y.M. STRUCTURAL TRANSFORMATIONS AND DEFECT FORMATION IN LIQUID AND SOLID SOLUTIONS (COMPLEXATION IN THE SOLID PHASES). REVIEW PART III / Bondarev Y.M., Goncharov E.G., Shramchenko I.E. // Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy. 2015. Vol. 17. No. 3. P. 260-272.
 16. Bondarev Yu.M., Goncharov E.G, Klyusova A.I., Ulanova A.V. POSSIBILITY OF FORMATION OF DEGENERATE POINT OF MINIMUM ON PHASE DIAGRAM OF SYSTEM Cd–Mg // CONDENSED MATTER AND INTERPHASES. 2017. V. P. 336-340.

The number of qualified candidates and doctors of science:
2 doctors and 12 candidates of sciences

Delivered courses:
Inorganic Chemistry; Actual Problems of Inorganic Chemistry; Problems and Perspective of Development of Chemistry; Modern Understanding of the Chemical Bonding in Molecules and Crystals

Organizational and social work:

 1. Member of the Dissertation Council D.212.038.08 (02.00.01 – Inorganic Chemistry)
 2. Member of the Dissertation Council D.212.038.19. (02.00.21 – Solid State Chemistry)

H-index (RSCI) – 8

H-index (Web of Science) – 7

H-index (Scopus) – 6

Contacts:
+7(4732) 208973